workshop

Obchodní podmínky

Přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování marketingového poradenství, konzultací a on-line produktů na www.luciezaki.cz
Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Mgr. Lucie Zaki IČ: 69315485 se sídlem, Maňákova 796/4, Praha 9, 198 00 Černý Most zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7. 7. 1999, ŽO/05/007190/HT, e‑mail: lucie@luciezaki.cz (dále jen „poskytovatelka“)

1. Výklad pojmů
1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb marketingového poradenství klientům, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů byznys kruhů a kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na www.luciezaki.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka není plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e‑mailové komunikace.
7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi marketingové poradenství, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

3. Marketingové poradenství
1) Marketingové poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
4) Při marketingovém poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
5) Marketingové poradenství provozuje poskytovatelka osobně, nebo on-line prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů (Zoom, Google Meet a pod). Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.
6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v dvojnásobné délce. Pokud marketingová konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.
7) Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
8) Jednotlivé hodiny se účtují základní sazbou.
9) Odměna za jednotlivé konzultace je splatná pouze předem na základě faktury bankovním převodem.
10) Balíčky konzultací i dlouhodobý mentoring se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.
11) Zakoupený balíček konzultací je třeba vyčerpat do 180 dnů od zakoupení, v případě mentoringu do 6 měsíců od zakoupení, jinak nevyčerpané hodiny propadají.
12) Za poskytnutí konzultace se nepovažuje prvních 30 (třicet) minut úvodního informačního telefonického či on-line rozhovoru, které poskytne poskytovatelka zákazníkovi zdarma.
13) V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

4. Přednášky a kurzy na míru
1) „Kurzem na míru“ – se rozumí uzavřený kurz pořádaný pro účastníky v rámci jedné firmy nebo skupiny, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního školení je vždy předem konzultován, aby kurz plně respektoval potřeby klienta.
2) Objednatelem školení pro organizace i firemního školení na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že ideální počet účastníků je 12, maximální 20, minimální počet účastníků není omezen.
3) „Přednáškou“ se rozumí výukový přednes poskytovatelky v délce trvání 30–60 min s tím, že počet účastníků není omezen.
4) Objednávka firemního školení či přednášky se provádí e‑mailem. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení či přednášce se vztahuje.
5) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Odměna za firemní školení či přednášku se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatelky a nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky.
7) Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy předem před konáním firemního školení či přednášky. Platbu lze v některých případech rozdělit na dvě platby (polovina před a polovina po akci) pouze na základě dohody s poskytovatelkou před akcí.
8) V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

5. Otevřené kurzy
1) Otevřeným kurzem se rozumí jedno nebo vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.
2) Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky www.luciezaki.cz. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci email, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.
3) Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 5 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatelka vystaví do 5 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.
4) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.
5) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Uhrazené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiných kurzů nebo dalších služeb poskytovatelky.
6) Poskytovatelka pořádá kurz pouze v případě účasti minimálně 3 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak.
7) Poskytovatelka si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
8) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.
9) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.
10) Poskytovatelka má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

6. On-line produkty
1) On-line produktem se rozumí e‑kniha, webinář či videokurz.
2) E‑knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.luciezaki.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
3) Webinářem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá živě přes internet.
3) Videokurzem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet formou předtočených videí.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.luciezaki.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit:
a) bankovním převodem. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
b) platební kartou prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, e‑mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267. Jedná se o nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate klient zadá číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e‑mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e‑knihy, popř. přístupové údaje k zpřístupnění webináře či on-line kurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e‑knihy či přístupové údaje k webináři, je nutné informovat poskytovatelku na email lucie@luciezaki.cz.
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e‑knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e‑mail poskytovatelky lucie@luciezaki.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.
10) Přihlášku na webinář lze stornovat maximálně 48 hodin před jeho konáním. Poskytovatelka v tom případě vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od stornování objednávky.
11) V případě, že klientovi nebude videokurz vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 14 dnů od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na e‑mail lucie@luciezaki.cz.
12) Videokurz je klientovi k dispozici po dobu, uvedenou v popisu kurzu na webových stránkách poskytovatelky.

7. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky
1) On-line produkty prodávané na www.luciezaki.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy a webináře pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

8. Klient spotřebitel
1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.luciezaki.cz objednat on-line produkt, kurz nebo konzultaci.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

• Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
• Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e‑mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
• Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
• Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
• Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

9. Vyloučení odpovědnosti
1) Všechny produkty a služby z mé nabídky slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti marketingu a podnikání. Informace, které předávám jsou pouze návody a doporučení. Já, Lucie Zaki nejsem odpovědna za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, situaci na trhu, obchodní znalosti, zdravotní stav apod.

10. Závěrečné ustanovení
1) V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi poskytovatelkou a klientem řídí platnými právní předpisy České republiky.
2) Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatelkou a klientem ze smlouvy vyplývající.
—————-
Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 8. 2021.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.
—————
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde: